May
26
Wed
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
May 26 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Jun
22
Tue
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Jun 22 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Jul
19
Mon
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Jul 19 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Aug
16
Mon
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Aug 16 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Sep
12
Sun
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Sep 12 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Oct
9
Sat
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Oct 9 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Nov
6
Sat
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Nov 6 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

 

Dec
3
Fri
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Dec 3 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam